Copyright @ Bethesda CSI Tamil Church. All rights reserved
Diocese Of Tirunelveli
Bethesda CSI Tamil Church - Pune
Service Schedules:

Holy Communion Service
8:00 Am, Month's 1st & 3rd Sunday
---------------------------------------
Regular Worship Service
8:00 Am Every Sunday
---------------------------------------
Praise & Worship Service
8.00 Am, Month's 4th Sunday
---------------------------------------
Sunday School  - 11:30 am
9.30 Am, 2nd & 3rd Sunday
---------------------------------------
Youth, Men & Women Fellowship
9.30 Am, 2nd & 3rd Sunday
---------------------------------------
Choir -  9:30 Am, Sunday
---------------------------------------
Bible Study- 9.30 Am, 4th Sunday     
---------------------------------------


Bethesda CSI Tamil Church
S.No.20/4, Kharadkar Park, Mundhwa-Kharadi Road, Santipur, Thite Nagar, Mundhwa, Pune, Maharashtra
India - 411014

Phone :
Mr Stephen - 9443481500
Mr Samson  - 9422088120
           


Birthday's of the Month

Anniversaries of the Month

4-Sep  : Mrs Shiny Jennifer
9-Sep  : Mr Joel Jeyasingh
10-Sep : Mrs Janet Jeyasingh
15-Sep : Baby.Jazlyn Claire Wilson
19-Sep : Ms Sharon Samson
20-Sep : Baby Abhinaya J
21-Sep : Mr L.Bala Murali
3-Sep : Mr & Mrs Jeyasingh Prabahar A
8-Sep : Mr & Mrs Joel Jeyasingh